โครงการนำร่องเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพจากภาคปศุสัตว์สู่สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567 พื้นที่ อ.ด่านช้าง

โครงการนำร่องเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพจากภาคปศุสัตว์สู่สิ่งแวดล้อม

         วันที่ 2 เมษายน 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายอภิชาติ นิติศิริ ปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง ร่วมกับสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเสียในฟาร์มสุกรและแหล่งน้ำสาธารณะรอบฟาร์ม เพื่อตรวจสอบเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในฟาร์มสุกรเจริญภัณฑ์น้ำโจน หมู่ 10 ต.หนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ตามเป้าหมายแผนปฏิบัติงานโครงการนำร่องเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพจากภาคปศุสัตว์สู่สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง