โครงการนำร่องเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพจากภาคปศุสัตว์สู่สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567 พื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี

โครงการนำร่องเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพจากภาคปศุสัตว์สู่สิ่งแวดล้อม

         วันที่ 2 เมษายน 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเสียในฟาร์มสุกรและแหล่งน้ำสาธารณะรอบฟาร์ม เพื่อตรวจสอบเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ในพื้นที่ ต.สระแก้ว อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี จำนวน 3 ฟาร์ม ได้แก่ ศราวุธฟาร์ม ฐิศิรักษ์ฟาร์ม ณัฐพลฟาร์ม ตามเป้าหมายแผนปฏิบัติงานโครงการนำร่องเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพจากภาคปศุสัตว์สู่สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี