ติดตามการบริหารจัดการน้ำสำหรับแปลงพืชอาหารสัตว์ในฤดูแล้ง และสุ่มเก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติการ

ติดตามแปลงพืชอาหารสัตว์

         วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และ นายพัฒนากร คชาชัย เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำ สำหรับแปลงพืชอาหารสัตว์เพื่อการจำหน่าย (หญ้าแพงโกลา) ในช่วงฤดูแล้ง ณ พื้นที่ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้ ได้สุ่มเก็บตัวอย่างหญ้าแพงโกลา อายุ 60 วัน ส่งตรวจหาคุณค่าทางโภชนะ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มผู้ซื้อผลผลิต

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์