อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผลักดันรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ เพื่อการสร้างอำเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนและผลักดันให้เกิดพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

         วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมชี้แจงแนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและผลักดันการรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยมีนายกองโทสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม และร่วมผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ ทั้งหมด 22 อปท ท้องถิ่นอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ สาธารณสุขอำเภอ เข้าร่วมประชุมและผู้แทนจากหน่วยงานจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมถ่ายทอดนโยบายสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและชี้แจงเกณฑ์การประเมินรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในครั้งนี้

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์