โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรม 3/5ประสาน พื้นที่ อ.หนองหญ้าไซ

โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

        วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักสูตร 3/5 ประสาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์และทอผ้าบ้านทุ่งแสม หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี อบรมเกษตรกร จำนวน 15 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่อง เกิดการพึ่งพาตนเอง พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการทำผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เมนู ไส้อั่วหมู และไส้อั่วไก่ ซึ่งเกษตรกรสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพได้

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์