โครงการแผนการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการของโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร ประจำปีงบประมาณ 2567 พื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี

เฝ้าระวังโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร

         วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ออกเก็บตัวอย่าง (Surface Swab) ในโรงฆ่าสุกร ประจำเดือนมีนาคม ตามโครงการแผนการเฝ้าระวังทางห้องปฎิบัติการของโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงฆ่าสุกรโตพันธุ์ดีรุ่งเรือง เลขที่ 45/4 ม.2 ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ในโอกาสนี้คณะทำงานได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเรื่องแนวทางบริหารจัดการเพื่อการลดการสูญเสียน้ำหนักซากสุกรในกระบวนการผลิตของโรงฆ่าสัตว์แก่เกษตรกรซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงฆ่าสัตว์แก่เกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี