ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบและตรวจติดตามสถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ (ห้องเย็น) ในพื้นที่อำเภออู่ทอง

ตรวจสอบห้องเย็น

          วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น.นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบและตรวจติดตามสถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ (ห้องเย็น) เพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งดำเนินการตามแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ (DLD Co-Ordinator : DLD-C) ระดับพื้นที่ ในพื้นที่อำเภออู่ทอง ทั้งหมด 4 แห่งดังนี้
          1.ห้องเย็นศิรณีย์ (อรพรรณ) เลขที่ 1937/9 หมู่ 6 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
          2.เปิ้ลห้องเย็น เลขที่ 1643/16-17 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
          3.ห้องเย็นศิรณีย์ (อรวรา) เลขที่ 401 หมู่ 15 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
          4.น้องไก่สด เลขที่ 555/9 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
             ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายกรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์