ประชุมคณะกรรมการ DLD-C จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2567

ประชุม DLD-C

         วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ DLD-C พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Application Zoom วาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 3 ภารกิจ ดังนี้
          1. ปราบปรามการลักลอบนำเข้า - ส่งออก สินค้าเกษตรผิดกฎหมาย
          2. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ
          3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
          ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามรายละเอียดตัวชี้วัดด้านการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์