ปศุสัตว์สุพรรณฯ ออกประเมินติดตามฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่อำเภออู่ทอง

ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี

          วันที่ 11 มีนาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางสาวพัชนี ขนิษฐวงศ์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายธวัชชัย รักแสง และนางสาวจามจุรี แช่มโสภา เจ้าพนักงานสัตวบาล ออกประเมินติดตามฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ตัวชี้วัดรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ในพื้นที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 4 ฟาร์ม 3 ชนิดสัตว์ ได้แก่ แพะ ไก่พื้นเมือง และโคเนื้อ ซึ่งในโคเนื้อของผู้กำกับ ยอดชาย แก้วเรือง มีการนำเทคโนโลยี IVF เข้ามาใช้ในการปรับปรุงสายพันธุ์ คือการเจาะไข่จากแม่ตัวให้มาผสมกับน้ำเชื้อที่ต้องการในห้องปฏิบัติการและนำตัวอ่อนที่ได้ไปฝากในแม่ตัวรับ ซึ่งแม่ตัวรับเป็นโคสายพันธุ์แบรงกัส

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์