โครงการความร่วมมือการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พื้นที่ อ.อู่ทอง

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

         วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์ ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทองและเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลกระจัน ดำเนินการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม จำนวนทั้งหมด 714 ตัว ในเขตพื้นที่หมู่ 1, 2, 6, 7 และหมู่ 10 และจำนวนทั้งหมด 685 ตัว ในเขตพื้นที่หมู่ 3, 4, 5, 8 และหมู่ 9 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งได้สร้างความรับรู้และความเข้าใจด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่เจ้าของสัตว์ ตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง