โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะนมและการแปรรูปน้ำนม พื้นที่ อ.อู่ทอง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะนมและการแปรรูปน้ำนม

         วันที่ 8 มีนาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง จัดอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะนมและการแปรรูปน้ำนม ภายใต้โครงการพัฒนาการเลี้ยงแพะนม อบรมเกษตรกร จำนวน 5 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเลี้ยงแพะนม การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และการตลาด อบรมให้ความรู้การทำโลชั่นจากนมแพะ ณ กลุ่มผู้เลี้ยงแพะ-แกะทวารวดี ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์