ตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสุกร (GAP) ในพื้นที่ อ.หนองหญ้าไซ

ตรวจมาตรฐานฟาร์ม GAP

         วันที่ 11 มีนาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายปราสาท ศรีโมรา ปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศสัตว์จังหวัดสุพรรรบุรี โดย น.ส.กัลย์ธิดา อินทร์สุข นายสัตวแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสุกร (GAP) ในพื้นที่ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ