ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรม 3/5ประสาน ในพื้นที่ อ.ด่านช้าง

อบรมเกษตรกร

          วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักสูตร 3/5 ประสาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงจิ้งหรีดบ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี อบรมเกษตรกร จำนวน 15 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่อง เกิดการพึ่งพาตนเอง พัฒนาอย่างยั่งยืน จัดโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้างและนิคมสร้างตนเองกระเสียว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงจิ้งหรีด การทำมาตรฐานฟาร์ม ตลอดถึงการทำการตลาด เพื่อพัฒนาเป็นตำบลต้นแบบนิคมกระเสียวโมเดล ทั้งนี้ นางสาวเฉลิมพร ช้างเขียว นักพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองกระเสียว ร่วมสังเกตการณ์ด้วย

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์