ตรวจติดตามโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า

โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

         วันที่ 7 มีนาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายปราสาท ศรีโมรา ปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ตรวจติดตามลูกเกิดกระบือของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ แจ้งเกษตรกรส่งคืนลูกเกิดอายุครบ 18 เดือน ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพสัตว์และมอบเวชภัณฑ์แก่เกษตรกร ในเขตพื้นที่ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จัวหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ