ปศุสัตว์สุพรรณฯ จัดอบรมหลักสูตร จัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ อ.ศรีประจันต์

อบรมเกษตรกร

         วันที่ 7 มีนาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ จัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรศรีประจันต์ อบรมเกษตรกร จำนวน 15 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่อง เกิดการพึ่งพาตนเอง พัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้อบรมให้ความรู้ในเรื่องการทำบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ การใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์โดยทำเป็นแก๊สชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือนและสาธิตวิธีการติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรรายอื่นๆ ทั้งนี้ นางสาวปาริชาติ กลิ่นพุฒซ้อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ ร่วมสังเกตการณ์ด้วย

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์