ปศุสัตว์สุพรรณฯ จัดอบรมหลักสูตร จัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ อ.อู่ทอง

อบรมเกษตรกร

         วันที่ 6 มีนาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ จัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม ณ กลุ่มผู้เลี้ยงแพะอู่ทอง ม.4 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี อบรมเกษตรกร จำนวน 15 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่อง เกิดการพึ่งพาตนเอง พัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้อบรมให้ความรู้ในการพัฒนาอาชีพด้านการทำผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ได้แก่ การทำเมนูไส้อั่วหมู และหมูหยอง ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพของเกษตรกรได้

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์