ปศุสัตว์สุพรรณฯ จัดอบรมหลักสูตร จัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ อ.หนองหญ้าไซ

อบรมเกษตรกร

         วันที่ 5 มีนาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ จัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม ณ กลุ่มแปรรูปผักและผลไม้บ้านหนองครก หมู่ที่ 8 ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี อบรมเกษตรกร จำนวน 15 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่อง เกิดการพึ่งพาตนเอง พัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้อบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ เพื่อพัฒนาความรู้ของเกษตรกรให้สามารถนำไปพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ของตนเองได้

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์