ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมตรวจสถานที่สนามชนไก่ ประจำปี 2567 พื้นที่ อ.เดิมบางนางบวช

ตรวจสนามชนไก่

         วันที่ 4 มีนาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกับคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบสถานที่เล่นชนไก่ ดำเนินการตรวจสถานที่ที่ขอต่อใบอนุญาตให้ใช้สถานที่จัดให้มีการเล่นชนไก่ ประจำปี 2567 พร้อมทั้งประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบสถานที่จัดให้มีการเล่นชนไก่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. 2552 จำนวน 1 สนาม ในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์