โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงฯ ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง พื้นที่ อ.เดิมบางนางบวช

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

          วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีและคณะ พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานประมงอำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมจัดกิจกรรมโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงฯ ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งด้านปศุสัตว์ มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 ราย สำหรับกิจกรรมดำเนินการ ได้แก่
          1. เยี่ยมเยียนให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง
          2. มอบถุงยังชีพปศุสัตว์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
          3. สนับสนุนเวชภัณฑ์ป้องกันรักษาโรคสัตว์
          4. มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวรั้วกินได้
          ณ วัดใหม่หนองนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์