ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฏหมาย ในพื้นที่อำเภอสามชุก

ตรวจสอบห้องเย็น

         วันที่ 18 ตุลาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก โดยนายแผน สุนทรวิภาต ปศุสัตว์อำเภอสามชุก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี นายอำเภอสามชุก ปลัดอำเภอสามชุก (ฝ่ายความมั่นคง) สำนักงานพานิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานประมงอำเภอสามชุก สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก สถานีตำรวจภูธรอำเภอสามชุก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบห้องเย็นเก็บเนื้อสัตว์ในพื้นที่อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
          1. บ.แฮปปี้ฟาร์ม อะกริบริซิเนส จำกัด เลขที่99/8 ม.1 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ผู้ประกอบการ นายรุ่ง โภควรรณวิทย์ 
          2. ร้านเนื้อแดดเดียวโคขุน เลขที่ 133/3 ม.4 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ผู้ประกอบการ น.ส.วิไลลักษณ์ เรี่ยวแรง 
          ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วย พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วย พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก