ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ

ร่วมต้อนรับรัฐมนตรี

         วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายไชยญา เจริญสวัสดิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางสาวพัชนี ขนิษฐวงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายพิพัฒน์ เพชรรัตน์ ปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง และน.ส.นุชนาฏ นาคคง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ร่วมต้อนรับ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อพบปะและรับฟังปัญหากลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงกุ้งและกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงสุกร ณ วัดโคกเจ็ดลูก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (นายณํฐภัทร สุวรรณประทีป) ได้กล่าวต้อนรับคณะ

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์