ครอบครัวปศุสัตว์สุพรรณบุรี ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่

ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม

         วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 นายไชยญา เจริญสวัสดิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ตามข้อสั่งการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ฝนตกในหลายพื้นที่ โดยจากการสังเกตระดับน้ำบริเวณประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ต.บ้านกล้วย อ.ศรีประจันต์ และประตูระบายน้ำชลมารคพิจารณ์ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี พบว่า ปริมาณน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยังไม่ส่งผลกระทบกับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ เนื่องจากปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ลดลง ทั้งนี้ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ จะได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องต่อไป จนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์