ติดตามและจัดเก็บข้อมูลการปลูกพืชอาหารสัตว์ งบพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

จัดเก็บข้อมูลการปลูกพืชอาหารสัตว์

          วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เพื่อติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรและจัดเก็บข้อมูลภายหลังเข้าร่วมโครงการงบพัฒนาจังหวัด ปี 2566 (กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ฯเพื่อจำหน่ายในเชิงธุรกิจ) โดยภาพรวมเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์