สุ่มตรวจการใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มโคขุน ในพื้นที่ อ.หนองหญ้าไซ

ตรวจสารเร่งเนื้อแดง

         วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี ดำเนินการสุ่มตรวจการใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มโคขุน ในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการปฏิบัติงานในการตรวจวิเคราะห์หาสารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์จากตัวอย่างปัสสาวะโคขุน โดยใช้ชุดทดสอบภาคสนาม (strip test) จำนวน 10 ฟาร์มๆ ละ 3 ตัวอย่าง รวมเป็น 30 ตัวอย่าง ซึ่งให้ผลลบทั้งหมด ไม่พบการใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์ม

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ