ปศุสัตว์สุพรรณฯ จัดฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (โคเนื้อ)

อบรมเกษตรกร

            วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2566 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี เป็นวิทยากรจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาการผลิตโคเนื้อกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 หลักสูตร "การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (โคเนื้อ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรกรกเข้าร่วมอบรม จำนวน 30 ราย  โดยมีนายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วย ดร.ไพบูลย์ คำภาพักตร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส และรองผู้อำนวยการฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด มีรายละเอียดการอบรมดังนี้

              1. การทำลูกชิ้นเนื้อโค
              2. การทำสเต็กเนื้อโค
              3. การทำเนื้อโคแดดเดียว
              4. การทำไส้กรอกอีสานเนื้อโค
              5. การทำเนื้อโคแผ่นปรุงรส
              6. การบรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
              7. การทดลองชิมและวิจารณ์ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น
              8. การแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อการตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
              9. หลักการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เบื้องต้นและสุขลักษณะที่ดี

              การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีวิชาความรู้และทักษะความชำนาญ สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ต่อไป

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์