สุ่มตรวจการใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มโคขุน

ตรวจสารเร่งเนื้อแดง

         วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี ดำเนินการสุ่มตรวจการใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มโคขุนในพื้นที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการปฏิบัติงานในการตรวจวิเคราะห์หาสารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์จากตัวอย่างปัสสาวะโคขุน โดยใช้ชุดทดสอบภาคสนาม (strip test) จำนวน 5 ฟาร์มๆ ละ 3 ตัวอย่าง รวมเป็น 15 ตัวอย่าง ซึ่งให้ผลลบทั้งหมด

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง