ตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม หรือ Good Farming Management (GFM) ในพื้นที่ อ.สองพี่น้อง

ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม GFM

             เมื่อวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง ดำเนินการตรวจประเมินรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม หรือ GFM ให้แก่เกษตรกรเป็นรายชนิดสัตว์ ไก่พื้นเมือง จำนวน 13 ราย สุกร จำนวน 2 ราย เป็ดไข่ จำนวน 1 ราย แพะ จำนวน 1 ราย โคเนื้อ จำนวน 1 ราย ณ พื้นที่อำเภอสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการตรวจฟาร์ม ไม่พบสัตว์ป่วย/ตายผิดปกติ เกษตรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง