ปศอ.อู่ทอง จัดฝึกอบรมอาสาเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า

อบรมอาสาปศุสัตว์

            วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง ดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยจัดฝึกอบรมอาสาเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าของตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 16 ราย เพื่อเป็นเครือข่ายในการช่วยเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ มีการให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งแนะนำวิธีการฉีดวัคซีนและการเก็บรักษาวัคซีนให้ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และได้มีการมอบหนังสือมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง