ตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม หรือ Good Farming Management (GFM) พื้นที่ อ.เดิมบางนางบวช

ฟาร์ม GFM

            วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ดำเนินการตรวจประเมินรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม หรือ GFM (สุกร) ให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 ราย ณ ตำบลยางนอนและตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช