ปศุสัตว์สุพรรณบุรี อบรมเกษตรกรหลักสูตร การส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

 ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

          วันที่ 15 ธันวาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจถึงมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ และมีการสาธิตการทำอาหารไก่ไข่อินทรีย์ โดยมีวิทยากรที่ได้รับการรับรองฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์จากกรมปศุสัตว์ คุณณธรา แย้มพิกุล เกษตรกรต้นแบบจากอำเภอด่านช้าง มาให้ความรู้ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผักและผลไม้บ้านหนองครก หมู่ที่ 8 ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี อบรมเกษตรกร จำนวน 20 ราย

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์