ปศอ.ดอนเจดีย์ อบรมหลักสูตร "การพัฒนาเกษตรกร ศพก.เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์)" ประจำปีงบประมาณ 2566

 อบรมเกษตรกร

          วันที่ 16 ธันวาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาเกษตรกร ศูนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) เครือข่ายด้านปศุสัตว์" ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน ม.6 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี โดยมีนายลออง วงษ์เนียม ประธานศูนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) ต.ดอนเจดีย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ และการปลูกพืชอาหารสัตว์ มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 10 ราย

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์