ปศอ.ด่านช้าง อบรมหลักสูตร "การพัฒนาเกษตรกร ศพก.เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์)" ประจำปีงบประมาณ 2566

 อบรมเกษตรกร

          วันที่ 21 ธันวาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาเกษตรกร ศูนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) เครือข่ายด้านปศุสัตว์" ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บ้านหนองปลากระดี่ หมู่ที่ 2 ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โดยมีนางรุ่งรัตน์ ศรีภุมมา ศูนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) เครือข่ายด้านปศุสัตว์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ และมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 10 ราย

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง