ครอบครัวปศุสัตว์สุพรรณบุรี ประชุมหารือการดำเนินโครงการภายใต้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี

        วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมหารือการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีเพื่อจำหน่ายในเชิงธุรกิจ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

        โดยกิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ฯ จังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 528,600 บาท ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์จำหน่ายในเชิงธุรกิจ จำนวน 20 ราย พื้นที่ปลูก 200 ไร่ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2565 ถึง เดือนกันยายน 2566 จากนั้นได้เยี่ยมชมแปลงพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ โดยเป็นแปลงปลูกหญ้าแพงโกล่า จำนวน 70 ไร่ และได้ติดตามให้คำแนะนำ การดำเนินโครงการตามงบพัฒนาจังหวัด ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์