ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี สุ่มตรวจติดตามการจัดส่งนมโรงเรียน

ตรวจนมโรงเรียน

          วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยนายยุทธนา อนันตมี มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.ทิวากร จันทร์เวียง เจ้าพนักงานสัตวบาล ดำเนินการสุ่มตรวจติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้
          1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตาล หมู่ 3 ต.ดอนมะสังข์ อ.เมืองสุพรรณบุรี
          2. โรงเรียนวัดดอนตาล หมู่ 1 ต.ดอนตาล อ.เมืองสุพรรณบุรี
เด็กนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียน จำนวน 71 คน ได้รับการดื่มนมครบทุกคน คุณภาพนมและการจัดเก็บรักษานมโรงเรียนถูกต้อง

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี