ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี เก็บตัวอย่างไก่ไข่ ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (X-ray) ครั้งที่ 1/2566

ตรวจมาตรฐานฟาร์ม

          วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยนายยุทธนา อนันตมี มอบหมายให้ นางวราภรณ์ แก้วทวี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน ออกพื้นที่เพื่อตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสุกร (GAP) และมาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก (GAP) ในพื้นที่จำนวน 4 ฟาร์ม ดังนี้
           1. ป.พิทักษ์ชัยณรงค์ฟาร์ม (สุกร) ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
           2. มยุรีฟาร์ม(สุกร) ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
           3. เสาวคนธ์ฟาร์ม (ไก่เนื้อ) ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
           4. ณรงค์เกียรติฟาร์ม 3 (ไก่เนื้อ) ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี