รายละเอียดตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 1/2564

รายงานแผน/ผลการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด

» รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (แผนพัฒนาบุคลากร IDP) 

» รายงานผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (ผลพัฒนาบุคลากร IDP)

โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบาย Unit School (Unit Shool Best Practice)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

» หลักฐานการวางแผน

» หลักฐานการดำเนินการ

» หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

» หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

 

รายละเอียดตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 2/2564

รายงานแผน/ผลการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด

» รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (แผนพัฒนาบุคลากร IDP) 

        » รายงานผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (ผลพัฒนาบุคลากร IDP)

โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

» หลักฐานการวางแผน

» หลักฐานการดำเนินการ

» หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

» หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน