ปศุสัตว์สุพรรณฯ เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

        วันที่ 21 มกราคม 2565 นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี นายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 กิจกรรมฟื้นฟูเกษตรกรหลังน้ำลด ครั้งที่ 2 ณ วัดไผ่ขวาง ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยมีการมอบถุงยังชีพด้านปศุสัตว์ อาหารสุนัขและแมว และเวชภัณฑ์สัตว์ปีก การให้คำแนะนำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์ การทำหมันสุนัขและแมวเพศผู้ และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีเกษตรกรเข้ารับบริการจำนวนกว่า 100 คน

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี