สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูเกษตรกรหลังน้ำลด

กิจกรรมฟื้นฟูเกษตรกรหลังน้ำลด 

        วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ นายราเมศ ไข่สุวรรณ ปศุสัตว์สัตว์อำเภอบางปลาม้า ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูเกษตรกรหลังน้ำลดแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ณ บริเวณวัดอาน หมู่ที่ 3  ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป) กล่าวเปิดกิจกรรม และมีนางสาวพจนา เสมา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน มีเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเกิดอุทกภัย เข้ารับบริการให้ความช่วยเหลือ จำนวน 90 ราย สำหรับกิจกรรมด้านปศุสัตว์ประกอบด้วย การสนับสนุนหญ้าอาหารสัตว์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี จำนวน 10,000 กิโลกรัม ถุงยังชีพต้านปศุสัตว์อาหารสำหรับสุนัขและแมว และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ปีกที่กรมปศุสัตว์ให้การสนับสนุนอีกอย่างละ 100 ชุด พร้อมการให้คำแนะนำดูแลสุขภาพสัตว์ภายหลังน้ำลด ส่วนกิจกรรมด้านการเกษตรอื่นๆ ได้แก่ การแจกน้ำหมักชีวภาพสูตร พ.ด.6 จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด จำนวน 100 ขวด การแจกพันธุ์กล้วยหอมทอง ต้นกล้าพริกและต้นกล้ามะเขือเปราะ จากสำนักงานเกษตรจังหวัด รวมจำนวน 1,100 ต้น การแจกจุลินทรีย์ ปม.1 จากสำนักงานประมงจังหวัด จำนวน 500 ชุด การแจกเมล็ดพันธุ์ข้าว "สุพรรณบุรี1" จากสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวฯ จำนวน 200 กิโลกรัม นอกจากนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด 300 ขวด และน้ำดื่มบรรจุแกลลอน 5 ลิตร จำนวน 100 แกลลอน ให้แก่ผู้มาเข้ารับบริการ

          ทั้งนี้ พื้นที่อำเภอบางปลาม้า ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 มีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างทั้ง 14 ตำบล รวม 127 หมู่บ้าน 25,662 ครัวเรือน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 39,589 ราย และปัจจุบันภัยยังไม่สิ้นสุด สำหรับด้านปศุสัตว์มีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 1,815 ราย โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้าได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนไปในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า