"ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี รับมอบวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับใช้ในการควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน จาก กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี"

 โครงการควบคุมป้องกันโรคล้มปี สกิน

          วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี รับมอบวัสดุ-อุปกรณ์ รายการถังฉีดพ่นปั๊มลมด้วยมือ หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM) และชุดแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เรื่องโรคลัมปี สกิน จาก กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย พ.อ.พีรฉัตร พานทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด สพ. เพื่อใช้ในการป้องกันแมลงด้วยการใช้จุลินทรีย์ชีวภาพฉีดพ่นตัวสัตว์และพื้นคอก ช่วยลดความสูญเสียและความรุนแรงในการแพร่ระบาด

          ในการนี้ ได้สาธิตวิธีการใช้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ และพื้นที่หมู่ 4 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยมีนายสุเทพ ตันสุวรรณ ปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ นายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่มีความพึงพอใจในการให้ความช่วยเหลือของภาคราชการในครั้งนี้

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์