ส่งมอบปัจจัยการผลิตเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ (5 ประสาน)

 ส่งมอบปัจจัยการผลิต

          วันที่ 7 - 8 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสำนักงานเกษตรอำเภอต่างๆ ส่งมอบปัจจัยการผลิตเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน) รวมทั้งสิ้น 7 อำเภอ เกษตรกร จำนวน 189 ราย แยกเป็น

          เกษตรกรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 19 ราย ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี
          เกษตรกรอำเภอเดิมบางนางบวช จำนวน 61 ราย ณ ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
          เกษตรกรอำเภอด่านช้าง จำนวน 22 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
          เกษตรกรอำเภอดอนเจดีย์ จำนวน 15 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
          เกษตรกรอำเภอสามชุก จำนวน 5 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
          เกษตรกรอำเภออู่ทอง จำนวน 48 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
          เกษตรกรอำเภอหนองหญ้าไซ จำนวน 19 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ