ปศุสัตว์สุพรรณฯ ตรวจประเมินความพร้อมเพื่อขอรับรองเป็นฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

 ตรวยประเมินความพร้อมขอรับรองฟาร์ม

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 และส่วนมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ออกตรวจประเมินความพร้อมเพื่อขอรับรองเป็นฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ชนิดสัตว์ไก่ไข่ ณ ฟาร์มคุณณธรา แย้มพิกุล ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุส้ตว์