ปศุสัตว์สุพรรณฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสุขภาพโคเนื้อของเกษตรกรในพื้นที่ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

 ตรวจเยี่ยมเกษตรกร

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสุขภาพโคเนื้อของเกษตรกร ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับโรค Lumpy skin ตลอดจนแนะนำการป้องกันโรคด้วยการกางมุ้ง กำจัดแมลงดูดเลือดซึ่งเป็นพาหะนำโรคอย่างสม่ำเสมอ และหากมีสัตว์ที่มีอาการตามนิยามของโรค ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง