โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

         วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์ ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2567 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาปศุสัตว์มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบหนังสือมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง