ตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสุกร (GAP) พื้นที่ อ.ดอนเจดีย์

ตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม

         วันที่ 3 เมษายน 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายสุเทพ ตันสุวรรณ์ ปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการตรวจประเมินต่ออายุใบรับรองมาตรฐานฟาร์มสุกร (GAP) จำนวน 4 ฟาร์ม ในพื้นที่ตำบลสระกระโจม ตำบลทะเลบก และตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร (GAP)

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์