ตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบการป้องกันและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ในพื้นที่ อ.อู่ทอง

ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม GFM

          วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายชัยชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์ ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม หรือ Good Farming Management (GFM) เพื่อยกระดับและผลักดันให้ฟาร์มปศุสัตว์มีการจัดการฟาร์มให้มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เข้าร่วมโครงการ GFM โคเนื้อ 3 ราย กระบือ 3 ราย สัตว์ปีกพื้นเมือง 1 ราย แพะเนื้อ 1 ราย และแกะ 1 ราย รวม 9 ราย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง