ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพื่อต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ในพื้นที่อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์

         วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานดำเนินการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ ชนิดสุกร เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ จำนวน 1 แห่ง คือ โรงฆ่าสุกร บังอรหมูอินเตอร์ ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อให้มีการดำเนินการตามแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์