โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงฯ ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ในพื้นที่ อ.หนองหญ้าไซ

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

          วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีและคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงฯ ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งด้านปศุสัตว์ มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 ราย ในการนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย สำหรับกิจกรรมดำเนินการ ได้แก่
          1. เยี่ยมเยียนให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง
          2. มอบถุงยังชีพปศุสัตว์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
          3. สนับสนุนเวชภัณฑ์ป้องกันรักษาโรคสัตว์
          4. มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวรั้วกินได้
          5. ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 6 ตัว ผ่าตัดทำหมัน สุนัขเพศผู้ จำนวน 2 ตัว

         ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านหนองคาง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์