ครอบครัวปศุสัตว์สุพรรณบุรี จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร พัฒนาเครือข่ายการตลาด(โคเนื้อ) งบยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

อบรมเกษตรกร

           วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร "พัฒนาเครือข่ายการตลาด (โคเนื้อ)" ภายใต้โครงการพัฒนาการผลิตโคเนื้อกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี โดยมีนายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดฝึกอบรม ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร นางสาวรักษิณา สัตย์ชาพงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ โคเนื้อ จากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ และคุณสุรชัย เปี่ยมคล้า ผู้จัดการสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด กิจกรรมภายใต้หลักสูตร ประกอบด้วย การรับฟังบรรยายเรื่อง การผลิตโคเนื้อและเนื้อโคในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อการบริโภค การจำหน่ายภายในและนอกประเทศ การเพิ่มมูลค่าสินค้าโคเนื้อ เนื้อโคและผลิตภัณฑ์ และการสาธิตประกอบอาหารจากเนื้อโคคุณภาพ บนรถประกอบอาหารเอนกประสงค์เคลื่อนที่ (Food Truck) จากสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาการผลิตโคเนื้อฯ จากทุกอำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี รวมจำนวน 200 ราย

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์