ตรวจสุขภาพโคขุนและเก็บข้อมูลภายในฟาร์ม กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการขุนโคนำเข้า

ตรวจสุขภาพโค

         วันที่ 15 - 18 กรกฎาคม 2566 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง นำทีมตรวจสุขภาพสัตว์จากโรงพยาบาลปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยมหิดล (จ.กาญจนบุรี) ดำเนินการตรวจสุขภาพโคขุน ตามกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการขุนโคนำเข้า โครงการพัฒนาการผลิตโคเนื้อกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ 2566 เข้าจัดเก็บข้อมูลฟาร์มและประเมินสภาพร่างกายตามค่าดัชนีที่สำคัญ พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างอุจจาระและตัวอย่างเลือดโคขุน ในพื้นที่ ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จำนวน 60 ตัวอย่าง ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จำนวน 8 ตัวอย่าง ต.หนองมะค่าโมง ต.นิคมกระเสียว และ ต.่ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เกษตรกร 4 ราย โคขุน 150 ตัว จำนวน 10 ตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไป

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์