ตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม หรือ Good Farming Management (GFM) พื้นที่  อ.อู่ทอง

ฟาร์ม GFM

             วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบรี ดำเนินการตรวจประเมินรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม หรือ GFM ให้แก่เกษตรกรในกลุ่มธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ แบ่งเป็นรายชนิดสัตว์ กระบือ จำนวน 6 ราย และโคเนื้อ จำนวน 4 ราย ในพื้นที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง